Historia

 

 W dużym stopniu do powstania drugiej parafii przy ul. Dobrego Pasterza, na ciągle rozbudowującym się osiedlu, przyczyniła się kaplica św. Jana Chrzciciela, która jako punkt sakralny służyła mieszkańcom Prądnika Czerwonego przez blisko 400 lat. Została ona wybudowana przez dominikanów w 1587 r.  Kaplicę jednak strawił pożar w 1. poł. XVII w – choć nie jest to potwierdzona hipoteza. Stojącą do dzisiaj kaplicę o wystroju barokowym wybudowano w 1642 r.

Do 1924 r. w kaplicy odprawiane były niedzielne Msze św., a w dni powszednie śpiewano Godzinki o NMP, odbywały się też na­bożeństwa majowe i różańcowe w październiku prowadzone przez oo. Dominikanów. W tym czasie Prądnik Czerwony należał do parafii św. Mikołaja. W 1924 r. ks. abp krakowski książę Adam Stefan Sapieha ery­gował nową parafię pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, na terenie któ­rej znalazła się kaplica św. Jana Chrzciciela. W okresie międzywojennym dla mieszkańców tzw. Zadworza od­prawiane były tylko nabożeństwa majowe i różańcowe oraz uroczy­stości odpustowe 24 czerwca.

     27 marca 1950 r. majątek dominikański został przejęty na rzecz Skarbu Państwa jako „dobra martwej ręki”. Od tej pory mienie kościelne było użytko­wane kolejno przez Urząd Bezpieczeństwa, „Konsumy”, Akademię Medyczną, a w końcu przez Pomocnicze Gospodarstwo Rolne Szpita­la im. S. Żeromskiego w Nowej Hucie.

     W 1958 r. parafia Dobrego Pasterza przejęła od zakonu klucze od kaplicy i rozpoczęła pomocniczą dla parafii działalność duszpasterską. W niedziele odprawiano w niej Msze św., a w tygodniu katechizowano przedszkolaków i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 60. Od 2 maja 1961 r. w kaplicy przechowywano Najświętszy Sakrament.

     Parafia św. Jana Chrzciciela zawdzięcza swój początek decyzji ks. kard. Karola Wojtyły o podziale osiedla Prądnik Czerwony na dwie wspólnoty: Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jako parafii macierzystej i nowej – św. Jana Chrzciciela. Decyzja ta zapadła 31 maja 1976 r., a 15 lipca tegoż roku ks. Grzegorzowi Cekierze powierzono opiekę duszpasterską nad kaplicą św. Jana Chrzciciela (z planem utworzenia tu przyszłości nowej wspólnoty parafialnej i budowy kościoła). 22 sierpnia 1976 r. rozpoczęło działalność osobne duszpasterstwo w kaplicy. Wprowadzono trzecią Mszę św. w niedzielę, a l września rozpoczęła się katechizacja młodzieży ze szkół średnich, dzieci ze szkoły podstawowej oraz przedszkolaków. Na przedłużeniu kaplicy powstała salka katechetyczna. W pracy katechetycznej pomocą służyła s. Albina Magiera – służebniczka.

     l listopada 1976 r. Kuria Metropolitalna wydała zezwolenie na pro­wadzenie osobnej kancelarii parafialnej w pełnym wymiarze. Założono nowe, osobne księgi chrztów, ślubów i pogrzebów, chociaż granice terytorialne nowej parafii nie były jeszcze dokładnie określone. 15 listopada 1976 r., na wyraźne życzenie ks. kard. Karola Wojtyły, ks. Grzegorz Cekiera zamieszkał w pobliżu kaplicy, przy ul. Harnasiów 3, aby wierni mieszkający koło kaplicy wiedzieli, iż jest to ich duszpasterz posłany z misją tworzenia nowej parafii. Granice ośrodka duszpasterskiego zostały ustalone i zatwierdzone przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 24 października 1979 r.

     Podjęto plany budowy nowej świątyni w tej części Prądnika Czerwonego i wystąpiono do władz świeckich o wydanie stosownego zezwolenia. Delegacje parafian wiele razy udawały się do Urzędu Miasta, by ośrodek duszpasterski otrzymał takie zezwolenie. Po ponad czterech latach walki wydano wstępne zezwolenie 24 lutego 1981 r. W roku następnym – 18 maja 1982 r. Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski erygował parafię św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Grzegorz Cekiera. W tym samym roku, 17 grudnia, parafia uzyskała lokalizację kościoła i sal katechetycznych na terenie 1,7 ha.

     1 czerwca 1983 r. Ks. Kardynał poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. Rozpoczął się okres bezpośrednich przygotowań do tego ogromnego zadania, m.in. prace rozbiórkowe budynków PKP przy ul. Bosackiej, czyszczenie cegły (ponad milion sztuk), budowa zaplecza technicznego oraz salek katechetycznych i mieszkań dla kapłanów. 19 grudnia 1983 r. parafia otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę kościoła. Prace budowlane rozpoczęły pierwsze wykopy pod fundamenty 5 kwietnia 1984 r.  14 listopada 1985 r. ks. kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny, poświęcony na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r. Kamień składa się z trzech części: z kamienia z Ain Karim – miejsca urodzenia św. Jana Chrzciciela, z rzymskich katakumb oraz Bazyliki Laterańskiej w Rzymie 

     Budowa świątyni, projektu architekta Wojciecha Obtułowicza, przy wielkim wsparciu finansowym (również wielu innych parafii) oraz wysiłku fizycznym świętojańskich parafian trwała do roku 1989, kiedy to 2 grudnia mury kościoła poświęcił ks. kard. Franciszek Macharski. 16 grudnia 1994 r. Metropolita Krakowski dokonał konsekracji ołtarza, poświęcił tabernakulum, zespół figuralny chrztu Pana Jezusa w Jordanie (autorstwa prof. Wincentego Kućmy) i ambonkę, zaś w Roku Jubileuszowym 2000 – 16 grudnia – konsekrował  świątynię. 19 kwietnia 2008 r. Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście poświęcił organy, które wyróżniają się pięknym brzmieniem. Obecnie trwają przygotowania do wymiany drzwi kościoła wg projektu prof. Wincentego Kućmy.

Parafia liczy ok. 15 tys. osób.

     Wykaz ulic należących do świętojańskiej wspólnoty: Aliny, Antyczna, Bachledy, Balladyny, Bitschana, Boznańskiej, Brzechwy, Dobrego Pasterza – od nr. 93, Dziedzica, Harnasiów, Janosika, Kazimierza Odnowiciela, Krzesławicka, Kwartowa, Liryczna, Łuszczkiewicza, Marchołta, Naczelan, Nikifora, Olszecka, Pana Cogito, Powstańców, Promienistych, Rozrywka, Sabały, Skalbmierska, Słoneckiego, Strzelców.   

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII NASZEJ PARAFII:

 • 22.08.1976 – rozpoczęcie działalności ośrodka duszpasterskiego przy kaplicy
 • 24.12.1979 – wyznaczenie granic ośrodka duszpasterskiego
 • grudzień 1980 – wpisanie kaplicy do rejestru zabytków
 • 24.02.1981 – zezwolenie na budowę kościoła
 • 17-24.05.1981 – pierwsze Misje św.
 • 18.05.1982 – erygowanie Parafii św. Jana Chrzciciela
 • 17.12.1982 – uzyskanie lokalizacji pod budowę kościoła
 • 19.03.1983 – pozwolenie na budowę sal katechetycznych
 • 01.06.1983 – poświęcenie placu pod budowę kościoła
 • 22.06.1983 – przejazd Ojca Świętego Jana Pawła II przez teren parafii
 • 19.12.1983 – zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła
 • 05.04.1984 – pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła
 • 15.09.1984 – rozpoczęcie pierwszej wizytacji kanonicznej ks. bpa Stanisława Smoleńskiego
 • 14.11.1985 – wmurowanie kamienia węgielnego
 • 17.09.1988 – poświęcenie nowych sal katechetycznych
 • 02.12.1989 – druga wizytacja kanoniczna – ks. kard. Franciszek Macharski
 • 02.12.1989 – poświęcenie murów nowego kościoła
 • 09.06.1992 – powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • 14.11.1992 – święcenia kapłańskie o. Grzegorza Chrzanowskiego OP
 • 10.10.1993 – pierwszy numer „Głosu Świętojańskiego”
 • 23.10.1993 – zebranie założycielskie Parafialnego Klubu Sportowego „Jan”
 • 11 – 17.12.1994 – drugie Misje św.
 • 16.12.1994 – konsekracja ołtarza
 • 28.06.1995 – godność prałata dla ks. prob. Grzegorza Cekiery
 • 02.11.1995 – poświęcenie odtworzonego cmentarza i groty Matki Bożej
 • 25-30.04.1996 – trzecia wizytacja kanoniczna ks. bpa Stanisława Smoleńskiego
 • 23.04.1997 – poświęcenie ołtarza Miłosierdzia Bożego
 • 16.05.1997 – poświęcenie ołtarza Matki Bożej
 • 19.02.1998 – tragiczna śmierć ks. Piotra Janczego
 • 15.05.1998 – poświęcenie dzwonu
 • 24 – 30.1999. – trzecie Misje św.
 • 01-02.05.1999 – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 • 10 – 15.12.2000. – czwarte Misje św.
 • 16.12.2000 – konsekracja kościoła przez ks. kard. Franciszka Macharskiego
 • 07.0 6.2003 – święcenia kapłańskie ks. Jacka Kuczmiera
 • 13 i 16.05.2004. – czwarta wizytacja kanoniczna ks. bpa Kazimierza Nycza
 • 04.06.2005. – święcenia kapłańskie ks.Dariusza Czapnika
 • 31.04.2007 – błogosławieństwo pierwszego nadzwyczajnego szafarza (świeckiego pomocnika) Komunii św. z naszej parafii, p. Sylwestra Bojarskiego
 • 16.04.2008 – poświęcenie organów przez ks. kard. Stanisława Dziwisza
 • 27.02.2010 – 01.03.2010. – piąta wizytacja kanoniczna ks. bpa Józefa Guzdka
 • 28.05.2011. – święcenia kapłańskie ks. Mieszka Ćwiertni
 • 30.06.2011. – dotychczasowy proboszcz – ks. Prałat Grzegorz Cekiera przechodzi na emeryturę
 • 03.07.2011. – instalacja nowego proboszcza parafii ks. Jerzego Serwina
 • 18.05.2012. – rozpoczęcie jubileuszu 30 lecia Parafii
 • 26.05.2012. – święcenia kapłańskie ks. Przemysława Ciosa
 • 24.06.2012. – I Spotkania Świętojańskie
 • 02.12.2012. – 1000 nr „Głosu Świętojańskiego”
 • 16 – 22.12.2012. piąte Misje parafialne
 • 26-27.02.2013. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św Faustyny i bł. Jana Pawła II
 • 22.05.2013. –  25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Jerzego Serwina
 • 25.06.2013. – święcenia kapłańskie, mieszkających kiedyś w naszej parafii ks. Michała Królika i ks. Andrzeja Wasilewskiego-Kruka
 • 09.06.2013. – wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej
 • 22.06.2013. –  30 rocznica  przejazdu Ojca Świętego Jana Pawła II przez teren parafii oraz papieskiego krzyża  
 • 23.06.2013.  – II Spotkania Świętojańskie 
 • 24.06.2013. – 50-lecie kapłaństwa ks. kanonika dr Krzysztofa Sojki
 • 24.05.2014. – 35-lecie Ruchu Światło-Życie na Prądniku Czerwonym
 • 22.06.2014. – III Spotkania Świętojańskie
 • 24.06.2014 – 50-lecie kapłaństwa ks. prałata Grzegorza Cekiery
 • 14.06 – 13.08.2014 – montaż brązowych głównych drzwi
 • 30.04.2015. – rozpoczęcie nabożeństw majowych procesją do odnowionej kaplicy św. Janów
 • czerwiec 2015 prace przy głównych drzwiach do świątyni – patynowanie
 • 21.06.2015. – IV Spotkania Świętojańskie
 • 29.11.2015. Otwarcie i poświęcenie auli parafialnej
 • 13.12.2015. przestała się ukazywać parafialna gazetka „Głos świętojański” jako tygodnik, od 20 grudnia nowy „Głos świętojański” zaczął się ukazywac jako kolorowy miesięcznik.
 • 14.05.2016. na konkursie diecezjalnym gazetek parafialnych, ogłoszonym przez redakcję „Gościa Niedzielnego”, nasz  „Głos Świętojański” zdobywa I miejsce
 • 19.06.2016- V Spotkania Świętojańskie
 • 24 – 31.07.2016. ŚDM-2016 w Krakowie, pobyt w naszej parafii, ok. 1500 pielgrzymów m.in. z Stanów Zjednoczonych, Włoch, Białorusi, Ukrainy, Libanu, Litwy, Albanii, Rumunii
 • 30.03.2017 Wielkopostny kościół stacyjny – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pieronka

 

3

WYKAZ KSIĘŻY i SIÓSTR PRACUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII.

 

 PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. mgr lic. Grzegorz CEKIERA 31.05.1976 – 30.06.2011.
 2. ks. mgr lic. Jerzy SERWIN 01.07.2011 –

 

 W I K A R I U S Z E

 1. ks. Jerzy GRAJNY 25.06.1978 – 28.06.1982
 2. ks. Andrzej KLEM 21.06.1980 – 22.08.1982
 3. ks. Jan GIĄDŁA 22.06.1981 – 09.12.1983
 4. ks. Bolesław MLECZKO 22.08.1982 – 20.08.1988
 5. ks. Zdzisław KLIŚ 27.06.1982 – 30.06.1983
 6. ks. Józef SOWIŃSKI 30.06.1983 – 22.08.1987
 7. ks. Franciszek KNAPIK 09.12.1983 – 07.06.1984
 8. ks. mgr Józef IWULSKI 28.06.1984 – 21.12.1987
 9. ks. mgr Wojciech MOMOT 22.08.1987 – 29.06.1997
 10. ks. mgr Ryszard ŚWIDER 21.12.1987 – 16.08.1988
 11. ks. mgr Andrzej BŁAŻKIEWICZ 20.08.1988 – 29.08.1989
 12. ks. mgr Stanisław WĄSIK 20.08.1988 – 25.08.1993
 13. ks. mgr Marian POLONKA 26.08.1989 – 24.09.1989
 14. ks. mgr Józef CZERWIŃSKI 24.09.1989 – 26.08.1997
 15. ks. mgr Ireneusz OKARMUS 24.08.1991 – 25.08.1998.
 16. ks. mgr Edward KAPUSTA 27.08.1993 – 27.08.1996.
 17. ks. mgr Jan KLIMEK 27.08.1996 – 26.08.1999.
 18. ks. mgr Józef GUBAŁA 26.08.1997 – 26.08.2005.
 19. ks. mgr Piotr JANCZY 26.08.1997- 19.02.1998.
 20. ks. mgr Marek WASIL 26.08.1998 – 26.08.2000.
 21. ks. mgr Zbigniew SZKÓŁKA 26.08.1998 – 31.08.2002.
 22. ks. mgr Mirosław SMYRAK 26.08.1999 – 22.08.2001.
 23. ks. mgr Michał IWAN 26.08.2000 – 25.09.2003.
 24. ks. mgr Jacek PIERWOŁA 01.09.2002 – 27.08.2013.
 25. ks. Jan LATOWSKI 25.09.2003 – 28.06.2004.
 26. ks. mgr Mateusz HOSAJA 26.08.2004 – 31.08.2008.
 27. ks. mgr Marian Jakub ADAMIK 27.08.2005 – 26.08.2009.
 28. ks. mgr Tadeusz DĄBROWSKI 31.08.2008 – 30.06.2010.
 29. ks. mgr lic. Krzysztof LITWA 31.08.2009 – 15.12.2010.
 30. ks. mgr Marcin TWARDOSZ 26.08.2010 – 29.08.2012.
 31. ks. mgr Marcin MASŁOŃ 26.08.2011 – 26.08.2015
 32. ks. mgr Ryszard GACEK 30.08.2012 –
 33. ks. mgr Tomasz SKOTNICZNY 28.08.2013 – 29.08.2016
 34. ks. mgr Paweł OCHOCKI 27.O8.2015. –
 35. ks. mgr Łukasz NIZIO 27.O8.2017. –

 

KAPŁANI POMAGAJĄCY W PRACY DUSZPASTERSKIEJ

 

 1. ks. dr Ryszard ŚWIDER 16.08.1988 – 24.06.1994
 2. ks. dr Bogusław MIELEC 24.06.1994 – 01.02.2002
 3. ks. mgr Paweł KUBANI 01.09.2001 – 01.09.2002
 4. ks. mgr Grzegorz BABIARZ 30.08.2002 – 31.08.2006
 5. ks. mgr Krzysztof BURDAK 01.09.2006 – 30.06.2010.
 6. ks. mgr Łukasz PIÓRKOWSKI 26.08.2010 – 01.07.2011.
 7. ks.  lic. mgr Mariusz SUSEK 26.08.2011 –
 8. ks. mgr Zbigniew MEDOŃ 18.10.2016. – 24.02.2017.

 

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NMP STAROWIEJSKIE

 1. s. Albina MAGIERA 04.09.1976 – 21.08.1983
 2. s. Maria POBIHUSZCZA 04.09.1976 – 25.08.1986
 3. s. Teresa SROKA 10.08.1979 – 30.07.1980
 4. s. Łucja KRUPA 17.08.1980 – 29.07.1983
 5. s. Elżbieta WOLSKA 22.07.1980 – 28.08.1986
 6. s. Maria ZETTLER 04.10.1980 – 30.08.1983
 7. s. Zdzisława NOSAL 16.04.1982 – 14.04.1992
 8. s. Leoncja PAJĄK 21.08.1983 – 25.08.1990
 9. s. Joela SZYMCZAK 22.08.1983 – 25.08.1990
 10. s. Teresa MROŻEK 30.03.1983 – 01.01.1984
 11. s. Eustachia ŚWIĘCH 01.01.1984 – 20.08.1986
 12. s. Maksymiliana KOZIOŁ 24.08.1986 – 25.08.1987
 13. s. Józefa KALICKA 24.08.1986 – 25.08.1987
 14. s. Bronisława GORYL 23.08.1987 – 30.08.1993
 15. s. Maria RUTKOWSKA 20.08.1988 – 28.08.1990
 16. s. Małgorzata SYSKA 28.08.1988 – 13.08.1991
 17. s. Sylwestra Zofia GREŃ 26.08.1990 – 24.08.1995
 18. s. Danuta KOZŁOWSKA 26.08.1990 – 24.08.1995 oraz 26.08.1999 – 31.08.2006
 19. s. Grażyna CZARNIK 28.08.1990 – 19.08.1991
 20. s. Cecylia SONIK 28.08.1990 – 19.08.1991
 21. s. Irena DRĄŻKIEWICZ 15.07.1990 – 19.08.1997
 22. s. Teresa ŻERDKA 10.08.1992 – 24.08.1995
 23. s. Janina IRLA 24.08.1995 – 31.08.2001
 24. s. Rafaela Helena ZAJĄC 24.08.1995 – 31.08.2002
 25. s. Iwona ŁABĘDZKA 24.08.1995 – 24.08.1996
 26. s. Iwona SKRZYPCZYK 21.08.1997 – 26.08.1999
 27. s. Anna BEDNARZ 01.09.2001 – 12.08.2004
 28. s. Maria JANUS 01.09.2002 – 31.08.2006
 29. s. Wanda RECZYŃSKA 12.08.2004 – 30.09.2004
 30. s. Edyta MŁOCZYŃSKA 30.09.2004 – 31.07.2011.
 31. s. Ewa PICHER 01.09.2006 – 31.07.2011.
 32. s. Janina SZUMAL 01.09.2006 – 30.08.2007.
 33. s. Joanna FUDAŁA 26.08.2007 – 26.08.2010.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu

 1. s. M. Faustyna Melnyk 14.09.2011 – 15.08.2015.
 2. s. M. Marlena Rakoczy 14.09.2011 – 25.08.2013.
 3. s. M. Paula Śpiewak 14.09.2011- 29.08.2012
 4. s. M. Izabela Szalińska – siostra przełożona 31.08.2012 – 22.06.2015.
 5. s. M. Nikoletta Florek 26.08.2013- 14.02.2015.
 6. s. M. Hiacynta Niewiadomska – siostra przełożona 15.08.2015 –
 7. s. Maria Magdalena Bukowska 15.08.2015 –
 8. s. M. Izabela Hryniewicka 15.08.2015 – 27.08.2017
 9. s. M. Jolanta Czepiel 29.08.2017 –

Comments are closed.