ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 4

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać:

 1. w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
  1. w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
  2. na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
 2. na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań zebrań do:

 1. 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
 2. 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
 3. 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  – z wyłączeniem ich obsługi.

§ 10. Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w 24 ust. 1, nie stosuje się w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także§§ innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowanych na obszarze czerwonym. W tym przypadku uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Komentarze są wyłączone.