Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów:
a) przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
b) ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.
c) przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68).

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Zachęcamy do zapoznania się z całością wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowań do przyjęcia sakramentu.

 

Informacje dla uczniów klasy VI
(przygotowania prowadzi ks. Krzysztof Kasprzycki)

Spotkania w roku szkolnym 2023/24:

  • 2024-04-09 – 17:30; 19:30
  • 2024-05-07 – 17:30; 19:30
  • 2024-06-04 – 17:30; 19:30

 

Informacje dla uczniów klasy VII
(przygotowania prowadzi ks. Michał Kwiecień)

Terminy spotkań młodzieży podawane są przez ks. Michała.

 

 

Liturgia Sakramentu Bierzmowania

Po Ewangelii biskup rozpoczyna z proboszczem przepisany w liturgii dialog:
Kapłan:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu
bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy
przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan:
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania,
uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej
modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup:
Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask
oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

KANDYDACI:
Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

 

HOMILIA
Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.
Kończy ja w tych lub podobnych słowach:
A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą
wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali
razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup:
Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i
zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup:
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj
otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

WŁOŻENIE RĄK
Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha
Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia
wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje
namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup wyciągają ręce nad kandydatami. Sam
zaś biskup mówi:
Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM
Diakon podaje biskupowi święte krzyżmo.

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa.

Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, kandydat podchodząc do biskupa sam podaje swoje imię.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: AMEN.
Biskup: POKÓJ Z TOBĄ.
Bierzmowany: I Z DUCHEM TWOIM.