Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2019-2022

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Boligłowa Elżbieta Czapnik Andrzej
ks. Małysa Daniel Oleniacz Robert Franaszek Antonii
ks. Pietrzak Dariusz Panoś Natalia Grabowska Wiesława
s. Hiacynta Niewiadomska CSFM Sikora Andrzej Kawecki Stanisław
Dankiewicz PiotrSuder LeszekKiresztura Zdzisław
Ślęczek Karol Kmiecik Paweł
Ślusarczyk ElżbietaKowal Tomasz
Wójcik BożenaPiłat Kazimiera
Słodkowicz Anna
Swatowska Ewa
Ślęczek Agnieszka
Tuleja Maria
Zawisza Czesław

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 14.05. 2020 r.

W dniu 14 maja 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku tego spotkania Ks. Proboszcz poinformował, że w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa wiele prac inwestycyjnych zawieszono. W pierwszych dniach kwietnia zakończono prace związane z konserwacją wnętrza krypty oraz montażem anten i nowego złącza internetowego umożliwiającego transmisję liturgii z naszego kościoła. Następnie Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że w tym trudnym okresie pojawiły się problemy finansowe związane z uregulowaniem ostatnich należności pracownikom podłączającym kościół do sieci MPEC oraz pokryciem rachunków za ciepło i prąd. W tym miejscu, Ks. Proboszcz podziękował rodzinom i osobom prywatnym za wsparcie i składane ofiary. Podkreślił, że 60% kosztów inwestycji jest pokrywana z hojności wiernych. Wszystkie inne zaplanowane wcześniej inwestycje będą realizowane w zależności od kondycji finansowej. Również wydarzenia parafialne zostały zawieszone, a nabożeństwa w kościele dostosowano do zarządzeń ministerialnych. Pod koniec zebrania, Ks. Proboszcz przedstawił kalendarium parafialne do 29 czerwca 2020 roku. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza. Następne zebranie DRP zaplanowano 23.06. 2020 roku.

Sprawozdanie z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 27.02. 2020 r.

W dniu 27.02. 2020 roku odbyło się posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP), na którym Ks. Proboszcz przedstawił dalsze inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie parafii. Poinformował o uruchomieniu centrali wentylacyjnej w kościele i przyłączeniu kościoła do sieci MPEC. Zaprezentował zakres prac jakie podjęto i zakończono oraz te które są w realizacji m.in. kontynuacja prac przy krypcie, wymiana rynien na budynku stodoły, wymiana wewnętrznych rynien spustowych wzdłuż dachu kościoła przy wejściu głównym oraz naprawa rynien przy kaplicy św. Janów. W planach przewidziano dalsze prace związane z termomodernizacją kościoła, takie jak: ogrzewanie pionu nad zakrystią i kaplicy adoracji, wymiana okien oraz izolacja stropu kościoła, budowa groty Matki Bożej, wymiana krzyży kamiennych na cmentarzu oraz prace ogrodnicze wokół krypty i cmentarza. Wszystkie te pracę będą prowadzone po spłaceniu dotychczasowych zobowiązań finansowych. W dalszej części zebrania Ks. Proboszcz przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce po ostatnim posiedzeniu DRP i przedstawił swoje uwagi. Poinformował o przyjęciu nowych kandydatów na ministrantów, spotkaniu ze św. Mikołajem, rekolekcjach Adwentowych, jubileuszach małżeńskich, podziękował „Łącznikom” za rozprowadzenie programów rekolekcji, opłatków i innych akcjach m.in. zorganizowanie ciekawych wykładów, które prowadzili w kolejności ks. prof. A. Zwoliński nt. „Śmierć tajemnicą życia”, K. Rajski nt. „Żołnierze wyklęci jako obrońcy wiary chrześcijańskiej”, prof. J. Kawecki „Prawda o imperium ojca Rydzyka” oraz ojciec L. Knabit przedstawił temat Służba Bogu i bliźniemu w trudnościach dnia codziennego”.
Pod koniec zebrania, Ks. Proboszcz przedstawił Kalendarium Parafialne aż do 22 kwietnia 2020 roku. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza. Następne zebranie DRP zaplanowano 23.04.2020 r.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 21.11.2019 r.

W związku z odejściem do Domu Pana ks. Prałata Grzegorza Cekiery spotkanie DRP miało szczególny charakter i było kontynuacją wcześniejszego nadzwyczajnego spotkania DRP, które odbyło się w dniu 17.11.br. o godz. 16.30. Wówczas, na tym spotkaniu przedstawiony został przez ks. Proboszcza „Program Uroczystości Pogrzebowych śp. ks. Prałata Grzegorza Cekiery w dniach 22 – 23.11.2019 r.” oraz przydzielono czynności do wykonania przez poszczególne wspólnoty. W okresie od 17.11-21.11.br. odbywały się spotkania robocze poszczególnych grup, które pod przewodnictwem wyznaczonego przez ks. Proboszcza kapłana przygotowywały się do uroczystości pogrzebowych.
Na spotkaniu w dniu 21.11.br. w pierwszej kolejności omówiono szczegółowo i zaakceptowano ostatecznie całokształt zadań wyznaczonych do zrealizowania w dniach 22-23.11.br. zarówno od strony liturgicznej jak i gospodarczej aby godnie pożegnać ks. Prałata.
Następnie ks. Proboszcz przedstawił opracowany wcześniej plan spotkania, który z uwagi na zaistniałe okoliczności musiał ulec modyfikacji. Ks. Proboszcz poinformował o dalszych pracach termomodernizacyjnych w kościele z przewidywanym terminem zakończenia w połowie grudnia br. Wraz z rozpoczęciem Adwentu wkraczamy w nowy Rok Liturgiczny oraz 3-letni program duszpasterski na lata 2019-2022, który będzie dotyczył pogłębienia wiedzy o Eucharystii.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r.

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.