Modlitwa do św. Antoniego

 

  • Modlitwa do św. Antoniego – wtorki, po Mszy św. o godz. 800.

 

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże- zmiluj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta

módl się za nami.(powtarza się)

Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny…
Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi…
Święty Antoni, chwało miasta Padwy…
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego…
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych…
Święty Antoni, wierny synu św. Franciszka..
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus…
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii…
Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo…
Święty Antoni, nauczycielu prawdy…
Święty Antoni, przewodniku dusz…
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa…
Święty Antoni, proroku swoich czasów…
Święty Antoni, żarliwy apostole…
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę…
Święty Antoni, nawracający grzeszników..,
Święty Antoni, zwalczający występki…
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów…
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych…
Święty Antoni, pociecho strapionych…
Święty Antoni, aniele pokoju…
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską..
Święty Antoni, miłujący życie ukryte…
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy..
Święty Antoni, napełniony miłością Bożą..
Święty Antoni, zwierciadło cnoty…
Święty Antoni, miłośniku pokory…
Święty Antoni, krysztale czystości…
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego…
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa…
Święty Antoni, przedziwny w mądrości…
Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego…
Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość…
Święty Antoni, postrachu złych duchów…
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych…
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione…
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco…
Święty Antoni, święty całego świata…
Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało –

przyczyń się za nami.(powtarza się)

Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach…
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami…
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem razem z Nim mogli żyć na wieki…
Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych…
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście…
Przez przyjście Ducha Świętego Pocie-szyciela, aby On nas nauczył całej prawdy…
Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy…
Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo…
Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami św. Antoni.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic  Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w św. Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O ODZYSKANIE ZAGUBIONYCH LUB SKRADZIONYCH RZECZY
Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył cię Bóg, czyniąc cię patronem rzeczy zagubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do ciebie, ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.  Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył tobie, posyłając do ciebie wszystkich strapionych, ufających, że twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uci-śnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek,  znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców twego wstawiennictwa u tronu Bożego.  Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali twojej pomocy. Polecam twej opiece to, co zgubiłem (skradziono mi), a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i twojej chwale. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI
Święty Antoni z Padwy, piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus, oddaję pod twoją szczególną opiekę moje dziecko, ufając twojej miłości i dobroci. Proszę cię, rozpalaj je w wierze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pragnie, aby wszystkie dzieci przychodziły do Niego. Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świętość, aby wszyscy poznali najświętsze oblicze Ojca Niebieskiego, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen.

MODLITWA DZIECKA DO ŚW. ANTONIEGO
Święty Antoni z Padwy, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus, weź w opiekę mnie, który obieram cię dzisiaj za swego patrona, orędownika, opiekuna i przewodnika. Postanawiam mocno za twą przyczyną i twym przemożnym wstawiennictwem zawsze iść drogą wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego. Bądź dla mnie obrońcą przed złem i przewodnikiem na drodze życia doczesnego i szczęścia wiecznego w niebie. Amen.