Czym jest pielgrzymka

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” ”

Kolejna 43. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą słowa „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, hasło roku duszpasterskiego Kościoła 2022/2023. Pielgrzymka wyruszy jak co roku w intencji Ojczyzny, Papieża Franciszka, oraz jako podziękowanie za wszystko co otrzymaliśmy od Ojca Świętego Św. Jana Pawła II, podczas trwania Jego Pontyfikatu.

PROGRAM DUCHOWY

Tematykę hasła roku duszpasterskiego wyjaśnia ks. bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski. Poprzez program: „Wierzę w Kościół”, chcemy zwrócić uwagę wiernych czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół i podnieść świadomość wiary w Kościół, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim. A przede wszystkim zwrócić uwagę, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną instytucją, ale, że my wszyscy go stanowimy. Kościół jest to wspólnota Ludu Bożego, która zmierza za Chrystusem, dając się prowadzić Bożemu duchowi. A po drodze nie możemy lekceważyć świątyni, w której Bóg dokonuje naszego uświęcenia, jak i również znaków drogowych na tej drodze, jakimi są przykazania i Ewangelia”. I w tym zakresie, odkrywania tajemnicy Kościoła i tego jakim ma być Kościół.
Bardzo zależy nam na uświadomieniu co w istocie znaczy „Wierzyć w Kościół” – a co oznacza to wierzyć w Boga, który objawił się jako Emmanuel. Chcemy też wytłumaczyć dlaczego warto jest „Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie dlatego, że przekazuje on treści objawione wprost przez samego Boga, a nie żadną ludzką naukę. W Kościele przekazywane jest to, co Bóg chce nam ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół to się na to zamykam. A jest to bogactwo łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista obecność Chrystusa i na moc Bożego ducha. A następnym krokiem jest podążać wraz z Kościołem wspólną drogą, która być może jest wyboista, ale jednak prowadzi ku zbawieniu. A z kolei warunkiem podjęcia wspólnej drogi wraz z Kościołem i w Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo inaczej iść razem się po prostu nie da.
Wiara w jeden Kościół oznacza, że Kościół jest jedyny i niepowtarzalny i w istocie jako Kościół Chrystusa nie jest on podzielony, choć w przestrzeni widzialnej widać wiele jego podziałów. Tym co łączy Kościół w jedno jest Duch Boży. Stąd wynika zadanie, aby przezwyciężać te podziały Kościoła, jakie zaistniały i pracować na rzecz jego jedności. Wymiar powszechności Kościoła polega na tym, że Kościół jest dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ale skoro Kościół jest posłany do wszystkich, stąd wynika dla nas bardzo konkretne zadanie. To my jako wierzący, musimy wyjść ku wszystkim innym. I na tym polega misyjne zadanie Kościoła, do które wszyscy jesteśmy powołani. I wreszcie Kościół jest apostolski, tzn., zbudowany na wierze 12 apostołów i na przekazywanej przez pokolenia sukcesji apostolskiej. Stąd wynika zadanie strzeżenia wiary, czyli jej integralności i zgodności z nauczaniem Kościoła. Mamy strzec wiary apostolskiej Kościoła, ale także wykładać ją we współczesnym świecie językiem, który trafi do ludzi.

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nieraz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. abp Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej.
Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej Pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie”; we współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej i TBCProject poprzez stronę www, media społecznościowe, transmisje live.
Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl.
W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, min. poprzez:

  1. udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7.00,
  2. udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwo we Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19.00.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

W kolejny roku pielgrzymować będziemy do Jasnogórskiej Pani i prosić o Jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych. Trudne okoliczności aktualnej sytuacji, trwająca wojna za naszą wschodnią granicą jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana.
Podobnie jak w latach poprzednich, zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka również i w bieżącym roku zostanie zorganizowana z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego.
Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju, czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, bagaże pielgrzymów przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej i chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.
Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. To też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.
Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.
Każdy pielgrzym dokonując zapisu na pielgrzymkę akceptuje zasady RODO, zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na stronie www. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg. Przeczytaj pełny tekst Informacji o RODO, zawierającą również zasady ochrony wizerunku na pielgrzymce krakowskiej tutaj.

ZALECENIA W ZAKRESIE STOSOWANIE OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO.

Pomimo braku obowiązku prawnego Główny Inspektor Sanitarny nadal zaleca stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego podczas pielgrzymki, w tym m.in. noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i skupiskach ludzi oraz stosowanie ogólnych zasad DDM+W (dystans, dezynfekcja, maseczka, wietrzenie). Zaleca się również:

  1. aby osoby uczestniczące w pielgrzymkach nie powinny mieć objawów wskazujących na chorobę zakaźnej;
  2. stosowanie zasad higieny podczas pielgrzymki: częste mycie rąk (w tym m.in. przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
  3. podczas pielgrzymki należy zadbać o właściwe warunki higieniczno – sanitarne, w tym m. in. należy zapewnić dostęp do bieżącej wody, środków myjących;
  4. w przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie trwania pielgrzymki wskazujących na chorobę zakaźną, osoba chora powinna niezwłocznie uzyskać poradę lekarską;
  5. zapewnienie bezpiecznych warunków przygotowywania i spożywania posiłków oraz spożywanie produktów wyłącznie znanego pochodzenia.

 
 
 
 

aktualizacja 09.05.2023. (jaf)