REGULAMIN ZAPISÓW 2023

REGULAMIN ZAPISÓW 2023
Regulamin zapisów on-line do Wspólnoty I Prądnickiej 43. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa https://www.janchrzciciel.eu/ jest oficjalną stroną internetową Wspólnoty I Prądnickiej PPK. Konto bankowe Wspólnoty I Prądnickiej o numerze 37 1020 2906 0000 1102 0500 2540 jest subkontem organizacyjnie przypisanym do parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie, która to jest właścicielem tego konta i jednocześnie stanowi lokalizację Bazy Wspólnoty I Prądnickiej PPK. Konto bankowe prowadzone jest przez parafię Św. Jana Chrzciciela reprezentowaną przez proboszcza tej parafii, ks. Jerzego Serwina, posiadającą numer NIP 9451520798 oraz REGON 040098025. Upoważnienie do konta posiada Przewodnik Główny Wspólnoty I Prądnickiej ks. Grzegorz Kurzec.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest tylko i wyłącznie do Pielgrzymów zapisujących się w systemie on-line do Wspólnoty I Prądnickiej na 43. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską poprzez stronę: https://www.janchrzciciel.eu/.

§ 2
Kontakt z Bazą Wspólnoty I Prądnickiej

 1. Adres Parafii: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Kraków.
 2. Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Kraków.
 3. Adres e-mail: grzeskurzec@o2.pl
 4. Numer telefonu Biura Pielgrzymkowego: 797679883
 5. Numer rachunku bankowego Subkonta Pielgrzymkowego: 37 1020 2906 0000 1102 0500 2540
 6. Pielgrzym może porozumiewać się z Biurem Pielgrzymkowym Wspólnoty za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 19.00.

§ 3
Zapisy do Wspólnoty I Prądnickiej PPK

 1. Zapisy odbywać się będą w formie on-line oraz w formie tradycyjnej w Bazie Pielgrzymki Krakowskiej.
 2. Zapisy odbywać się będą:
  1. w okresie czerwiec – lipiec głównie przez formularz online
  2. od 1 – 5 sierpnia przez formularz online oraz dodatkowo w Bazie Wspólnoty I Prądnickiej przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie. Dodatkowo będzie wówczas możliwość odbioru pakietów oraz odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych online.
 3. Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

§ 4
Wpisowe

 1. Ofiara normalna uczestnika – 100,00 zł.
 2. Ofiara ulgowa uczestnika /dzieci i młodzież do ostatniej klasy szkoły podstawowej/ – 50,00 zł.
 3. Bez ofiary – dzieci do 6 lat
 4. Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Ofiary członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:
  1. koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  2. koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.
  3. Ubezpieczenie pielgrzymki,
  4. Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów,
  5. Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych,
  6. Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,
 5. W danej wspólnocie mogą pojawić się zapisy blokujące zapis do danej grupy, ze względu np. na charakter grupy, itp. Mogą też pojawić się inne kwoty ofiary uczestnika, wysokość ofiary uczestnika może być wyższa dla wspólnot i grup wychodzących wcześniej tj. 4 lub 5 sierpnia.

§ 5
Zapisy osób nieletnich

 1. Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem.
 2. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ.
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

§ 6
RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności zostały przygotowane przez Koordynatorów Głównych 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i są dostępne pod linkiem: https://ppk2.pl/wp-content/uploads/2022/04/RODO_OCHRONA-WIZERUNKU_2022.pdf
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

§ 7
Osoba zaufania pielgrzymki

 1. Na poziomie całej 43. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej zostały oddelegowane osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.
 2. Osobami zaufania 43. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są:
  1. ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
  2. s. mgr Anna Szubrycht, tel. 512 339 339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej/

§ 8
Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: grzeskurzec@o2.pl.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system Przelewy24 prowizję, jest możliwe tylko do 20 lipca 2023 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi 43. PPK (patrz §4 pkt. 4 a-f).

aktualizacja 09.05.2023. (jaf)