Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. Celem formacji jest także głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania
sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, nr 12

Przygotowanie oraz przeżywanie pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej obejmuje następujące etapy:
a) przygotowanie dalsze, które rozpoczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa i polega na wychowaniu religijnym w rodzinie, regularnym uczestniczeniu w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, a następnie na uczęszczaniu na lekcje religii (katechezę) w szkole;
b) przygotowanie bliższe polegające na udziale dziecka w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej przewidzianej na I i II klasę szkoły podstawowej, stanowiącej wprowadzenie do katechezy sakramentalnej;
c) przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w klasie III i polega w dalszym ciągu na udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Przygotowanie to powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego i włączenia się we wspólnotę wierzących. Istotą tego przygotowania jest pogłębienie wiary w realną obecność Jezusa w Komunii Świętej i wzbudzenie pragnienia jej przyjmowania.

Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii powinno odbywać się w ścisłej współpracy duszpasterzy i katechetów z rodzicami.

Za najważniejsze zadania rodziców w tym przygotowaniu należy uznać:

  • wspólną modlitwę rodziców z dzieckiem i za dziecko,
  • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
  • kierowanie się w życiu codziennym zasadami Dekalogu,
  • rozmowy z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez,
  • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii,
  • pomoc dziecku w rozwoju moralnym,
  • codzienne świadectwo życia z wiary,
  • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci do tych sakramentów jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Wraz z deklaracją rodzice (opiekunowie) składają świadectwo chrztu świętego dziecka, jeśli było ono ochrzczone poza parafią, w której ma przyjąć pierwszą Komunię Świętą.

Zachęcamy do zapoznania się z całością wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowań do przyjęcia sakramentów.

Ogłoszenia bieżące:

Prosimy o dostarczenie do księży opiekunów deklaracji ze zgłoszeniem dziecka na przygotowania oraz metryk chrztu dzieci ochrzczonych poza naszą parafią.

 

Kalendarium przygotowań
do I Komunii Świętej 2023/24

Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy w ciągu całego roku
na Msze Święte niedzielne o 10.30.

Terminy I Komunii świętej w kolejnych latach:

Dzieci uczęszczające do SP 2 – III sobota maja (17.05.2025, 16.05.2026, itd.)

Dzieci uczęszczające do SP 60 – IV sobota maja (24.05.2025, 23.05.2026, itd.)