Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji głównego celu, jakim jest uświęcenie jej członków i misja ewangelizacyjna.
Członkiem zwyczajnym AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Podstawowym miejscem AK jest parafia.
Parafialny Oddział AK nr 30 został powołany w marcu 1999r. przez J.Em.ks.kard.Franciszka Macharskiego przy Parafii św.Jana Chrzciciela w Krakowie, w skład którego weszło 16 członków zwyczajnych i 3 członków wspomagających.
Zgodnie ze Statutem AK w Polsce wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, a ks. kard.Franciszek Macharski mianował prezesa, którym została Stanisława Olkuśnik (kadencja trwa 3 lata).
Nad formacją duchową i działaniami POAK czuwa ks. asystent kościelny mianowany przez ks.kardynała. Takim opiekunem duchowym od początku do czerwca 2011r. był ks. prałat Grzegorz Cekiera.Obecnie opiekunem jest ks.dziekan Jerzy Serwin a prezesem nadal Stanisława Olkuśnik.
Praca formacyjna Oddziału opiera się na comiesięcznych spotkaniach poprzedzonych  Mszą Św. i współpracą z asystentem kościelnym.
Rozwijamy stałą współpracę z grupami działającymi przy Parafii.
Formacja duchowa realizowana jest również przez czynny udział w nabożeństwach,liturgii Mszy św.,adoracjach,w zajęciach szkoły formacyjnej,dniach skupienia,pielgrzymce na Jasną Górę oraz w rekolekcjach w Księżówce. Akcja Katolicka uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafialnych.
Spotkania POAK odbywają się w ostatni piątek miesiąca ( zawsze są ogłaszane w ogłoszeniach niedzielnych) po wieczornej Mszy św.(czas spotkania ok.1 godz.).
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach i zaangażowanie się w działania na rzecz naszej Parafii.