Katolickie Gimnazjum Oazowe

POWSTAŁO KATOLICKIE GIMNAZJUM OAZOWE

W dniu 1 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego, w nowopowstałym Katolickim Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego. Gimnazjum to mieści się na terenie naszej parafii, w jednym z niewykorzystanych pawilonów Szkoły Podstawowej nr 2.
Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w naszej parafialnej świątyni. Eucharystii przewodniczył ks. Dionizy Jedynak – dziekan Dekanatu Kraków-Prądnik. Wraz z nim Najświętszą Ofiarę sprawowało 15 kapłanów, a wśród nich m.in. ks. Mariusz Susek – Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie i jednocześnie dyrektor Gimnazjum, ks. kanonik Jerzy Serwin – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, ks. prałat Franciszek Chowaniec, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie i bliski współpracownik Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ks. dr Adam Wodarczyk, generalny Moderator Ruchu Światło-Życie i postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego, ks. Robert Nęcek, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, zastępca przewodniczącego archidiecezjalnej komisji ds. liturgii i duszpasterstwa liturgicznego ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, ks. dr Krzysztof Sojka, wieloletni moderator grup oazowych na Prądniku Czerwonym oraz kapłani, którzy związani byli ruchem oazowym: ks. prałat Władysław Gil, ks. prałat Jan Głód, ks. prałat Jan Bielański, ks. kanonik Wiesław Macuda, ks. dr Tadeusz Nosek, ks. Michał Leśniaki ks. Krzysztof Wąs.
W Eucharystii uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, przedstawiciel krakowskich władz oświatowych, a także sympatycy i przyjaciele nowej katolickiej placówki.
Na wstępie Mszy św. wszystkich przybyłych przywitał gospodarz – ks. Proboszcz Jerzy Serwin, który wyraził ogromną radość, że w naszej parafii powstała katolicka szkoła im. Ks. Fr. Blachnickiego, podkreślając wagę tego wydarzenia w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Następnie ks. Robert Nęcek przeczytał list, jaki z okazji tej uroczystości, do ks. Dyrektora Mariusza Suska, wystosował ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
Ks. Metropolita naszej Archidiecezji wyraził swoją radość z faktu powstania katolickiego gimnazjum Ruchu Światło-Życie. Doniosłość tego wydarzenia, podkreśla fakt, że kształcenie i wychowanie stanowiło istotę duszpasterstwa Sługi Bożego, patrona szkoły oraz nauczania św. Jana Pawła II. W swoich słowach ks. Kardynał przekazał także błogosławieństwo dla całego środowiska szkolnego i życzył owocnego rozwoju placówki dla dobra Kościoła i Ojczyzny.
Homilię wygłosił ks. prałat Grzegorz Cekiera (tekst homilii publikuje „Głos Świętojański” oraz dostępna jest jej wersja dźwiękowa na parafialnej stronie internetowej). Zwracając się przede wszystkim do uczniów, kaznodzieja wspominał swoje szkolne lata i wielki szacunek, jakim on i jego koledzy darzyli swoich nauczycieli. Autorytet ten wypływał z postawy, jaka reprezentowali profesorowie nowotarskiego gimnazjum, do którego uczęszczał ks. prałat. Kończąc życzył ks. Dyrektorowi i gronu pedagogicznemu światłą Ducha Świętego i owoce ich pracy, zaś do rodziców i uczniów zwrócił się z apelem o współpracę z pedagogami.
Podczas modlitwy powszechnej, wezwania były przedstawiane przez nauczycieli i uczniów, zaś po jej zakończeniu, wspólnie została odmówiona modlitwa ucznia.
Liturgię ofiary rozpoczęła procesja z darami, podczas której uczniowie nieśli krzyże do sal lekcyjnych i gabinetów, rodzice ikonę Świętej Rodziny do szkolnego oratorium, upieczony specjalnie na dzisiejszą uroczystość chleb z logo szkoły i datą – chlebem tym, zgodnie z oazowym zwyczajem, wszyscy się dzielą podczas agapy. Przedstawiciele nauczycieli przynieśli chleb i wino.
Pod koniec Mszy św. ks. dziekan, Dionizy Jedynak, poświęcił przyniesione wcześniej do ołtarza krzyże i obraz Świętej Rodziny.
Za wspólną modlitwę i przybycie na Eucharystię kapłanom, wszystkim tworzącym szkolna społeczność, przyjaciołom i gościom, podziękował ks. Mariusz Susek i zaprosił wszystkich obecnych, na dalszy ciąg uroczystości w budynku szkolnym. Przed końcowym błogosławieństwem, odmówiona została modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego we wszystkich intencjach oazowego gimnazjum oraz o rychłą jego beatyfikację.
Za zaproszenie i możliwość celebracji Najświętszej Ofiary wraz kapłanami, „pionierami” ruchu oazowego w naszej diecezji podziękował główny celebrans.
Po Eucharystii, wszyscy zebrali się na stopniach przed naszą świątyni na wspólne, pamiątkowe zdjęci, a następnie nastąpił przemarsz do szkolnego budynku. Na czele niesiona była ikona, krzyże i chleb. Po przecięciu wstęgi, którego to aktu dokonali: ks. Dyrektor Mariusz Susek, generalny Moderator Ruchu Światło-Życie ks. dr Adam Wodarczyk, ks. Proboszcz Jerzy Serwin oraz wicedyrektorka szkoły s. dr Urszula Ściurka – nazaretanka, rozpoczął się w budynku szkoły dalszy ciąg uroczystości inauguracyjnych.
Witając przybyłych, ks. Dyrektor podkreślił historyczny moment i wagę wydarzenia: otwarcie gimnazjum, które także oprócz nauczania i wychowywania będzie szkołą formacyjną, zgonie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Placówka została powołana do istnienia decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, w dniu 27 lutego. Data ta, podkreślił mówca, jest szczególna dla ruchu oazowego, gdyż w tym dniu zakończył ziemskie życie i narodził się dla nieba patron szkoły.
Każde spotkanie oazowe rozpoczyna się od zapalenia świecy, symbolizującej Chrystusa. Taki charakter miało i to zgromadzenie, a o zapalenie poprosił ks. Dyrektor ks. Adama Wodarczyka. Następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy (szkoła nie ma jeszcze własnego), po czym ks. proboszcz Jerzy Serwin poświęcił pomieszczenia szkolne, a siostra dyrektorka zawiesiła ikonę Świętej Rodziny w szkolnym oratorium.
Dźwięk szkolnego dzwonka, uruchomionego przez ks. Dyrektora symbolicznie obwieścił rozpoczęcie roku szkolnego w Katolickim Gimnazjum Oazowym. Głos ponownie zabrał ks. Dyrektor, który w swoim wystąpieniu – a można powiedzieć, iż był to mały traktat o historii wychowania – zaznaczył, że Kościół przez wieki strzegł autorytetu wychowawcy, na każdym etapie rozwoju człowieka. W swojej pracy wychowawczej nasza placówka opierać się będzie – kontynuował mówca – na idei wychowania opracowanej przez Sługę Bożego.
Następnie gospodarz placówki przedstawił znamienitych i honorowych gości: panią Dorotę Seweryn z Krościenka, bliskiego współpracownika ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Kardynała Karola Wojtyły, ks. prałata Franciszka Chowańca oraz ks. dr Adama Wodarczyka, a także przybyłych przyjaciół i sympatyków szkoły, rodziców, uczniów. W dalszej kolejności nastąpiło przedstawienie grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły, których ks. Dyrektor – używając terminologii oazowej – określił jak „diakonia wszechstronnie nieoceniona”, wymienił także ambasadorów szkoły: p. Adama Bujaka – światowej sławy fotografa oraz Wydawnictwo „Biały Kruk” oraz sponsorów. Nie zabrakło także słów podziękowania dla wszystkich którzy zaangażowani byli we wszelkich pracach remontowych i gromadzących sprzęt niezbędny do funkcjonowania szkoły.
Po tym oficjalnym wystąpieniu, głos zabrali zaproszeni goście.
Ks. Adam Wodarczyk nakreślił duchową sylwetkę patrona szkoły, jego dążenie do coraz wyższych wartości, aż do świętości włącznie. Podarował także placówce szczególny dar, pamiątkę – obrazek prymicyjny ks. Blachnickiego.
Pani Dorota Seweryn – podzieliła się swoimi refleksami z czasów współpracy z ks. Blachnickim. Szkoła oazowa jest dobrym dziełem Bożym, będzie więc atakowana przez zło. Podobnie jak Sługa Boży, tworząc swoje wielkie dzieła napotykał na trudności, to jednak z pomocą Bożą umiał je pokonywać. Człowieka tego cechowały takie przymioty jak miłość, odwaga, odpowiedzialność. Tym charakteryzuje się wielki człowiek i ta szkoła tak, jak patron niech będzie wielka – zakończyła p. Dorota.
Na koniec oficjalnych wystąpień s. Wicedyrektorka, Urszula Ściurka, wyrażając wdzięczności wszystkich zebranych, złożyła gorące podziękowanie dla ks. Mariusza Suska, za jego bezprzykładne zaangażowanie i poświecenie w realizacji tego wspaniałego dzieła.
Występ uczniów, pod kierunkiem p. mgr Joanny Rączkowskiej – polonistki, którzy w krótkiej formie przedstawili idę gimnazjum oazowego, zakończył tę część uroczystości.
A po skończonych uroczystościach wszyscy przeszli na wspólny posiłek – agapę, gdzie dzielili się chlebem ofiarowywanym podczas Mszy św. oraz pysznymi domowymi produktami, przygotowanymi przez rodziców i przyjaciół szkoły.
W szkole naukę rozpoczęło 37 uczniów w dwóch klasach.